Giới từ được sử dụng trong câu với pháp luật riêng mà khi học theo từng dòng đơn cử dưới đây, bạn cần quan tâm để vận dụng đúng .
tỉ dụ : I was born in 2001 : Tôi được sinh ra vào năm 2001
Câu này sở hữu giới từ là in, và bạn không phải bỏ từ này đi được nếu muốn câu mang nghĩa đúng .
https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ba