một số từ gây khó khăn cho khách hàng vì nó không tuân theo quy luật chung. May mắn là một số từ trong những ngoại lệ này có quy luật của riêng mình. Khi mà tên nước, đô thị và bang ko cần sở hữu mạo từ thì từ chỉ quốc tịch, sông, rừng, sa mạc và một số vùng địa lí chung lại cần mạo từ. Ví dụ: https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ba